لینک های ویژه!
پیشنهاد می کنیم صفحات زیر را مشاهده نمایید:

کسب درآمد از فروش فایل
پروژه معماری
انجمن مهندسی معماری
آموزش تری دی مکس
پاورپوینت معماری
خرید بک لینک قوی
معرفی سایت های برتر
دانلود تحقیق
مصالح ساختمانی
مجله تفریحی
دانلود پروژه عمران
دانلود پروژه معماری
خرید رپورتاژ آگهی
نیشابور
مجله تفریحی و سرگرمی
خرید رپورتاژ آگهی ارزان
فروش فایل
دانلود پلان
دانلود مقاله و پروژه
خدمات ساختمانی
خرید بک لینک
کسب درآمد
آموزش 3d max
لوازم و تجهیزات ساختمانی
خدمات تاسیساتی ساختمان
آموزش کسب درآمد از اینترنت

تاریخ :
بازدید : 1884
نویسنده : محمد غفوری تبار

آيين نامه ايمني انبارها

 تهيه و تنظيم:   اداره حفاظت ايمني و بهداشت کار

الف) مقررات عمومي :

1- باتوجه به نوع موادي که درآن انبار مي شودطراحي وساخته شود.

2- ديوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء بايد ازمصالح غيرقابل اشتعال ساخته شود.

 3- درفواصل مناسب ازديوارهاي جانبي زه کشي گرددتاازايجاد رطوبت جلوگيري شود.

 4- انبارها بايددرنقاطي طراحي شوندکه وسيله نقليه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود.

 5- طراحي آن طوري باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوي (نورخورشيد- باران و.... )قرار نگيرد.

 6- ساختمان انبار بايدازمصالحي ساخته شودکه دربرابرزلزله وحريق مقاوم باشد.

 7- کف تمام انبارها بايدبتون يا آسفالت يا سنگ فرش شود وشيب وآبروي کف محوطه طوري باشد که آب درزيرکالا جمع نشود.

8- درداخل انبارها بايد به نسبت وسعت آن برحسب مورد، دستگاههاي هواکش نصب شود تاهواي انبار مرتباٌ تهويه گردد.

 9- دربرابرورود جوندگان وحيوانات حفاظت شود.

 10- ازنورکافي برخوردار باشد وحتي الامکان اين روشنايي ازنورطبيعي باشد.

 لازم به ذکراست که درطراحي نورگيرهابايستي طوري باشدکه ازتابش مستقيم نور خورشيد به کالاها جلوگيري شود.

11- محوطه داخل انباربايدازپوشال وخاشاک وخرده چوب وکاغذوسايرموادزائدقابل اشتعال پاک شود.

 12- ميزان ومقدارذخيره آب موردلزوم آتش نشاني وهمچنين  سيم کشي برق وتناسب خط سيم هاي برق يابارالکتريکي لازم درکليه انبارها زيرنظر متخصصين امرتعين گردد.

 13- محل انبار بايد طوري باشدکه دسترس افرادوخودروها درهنگام بارگيري موادوکالاها وهمچنين درمواقع اضطراري سريعاٌ وبه سهولت ممکن باشد.

 14- به منظور پيشگيري ازآتش سوزي محوطه اطراف انبار بايستي عاري ازهرگونه بوته وعلف خشک تا 10متر باشد .

 15- انبار بايد مجهزبه درب اضطراري باشد.

 

ب) مقررات اختصاصي :

16- ديوارها وستونهاي داخل انبار بايستي جهت افزايش ميدان ديدتاارتفاع 2 متر ازسطح زمين

 بارنگ هاي روشن يارنگ هاي ايمني (نوارمورب زردوسياه) رنگ آميزي شود.

 17- مسير تردد وسايل چرخ داربايستي توسط خط کشي ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

 18- طراحي مسيرهاي داخلي انبار ،نحوه چسبيدن قفسه ها وکالاها بايستي طوري باشدکه :

الف ) دسترسي افراد به درهاي خروجي دراسرع وقت وبه سهولت انجام پذيرد.

ب) امکان برخورد ليفتراک ووسايل نقليه به قفسه ها وکالا نباشد واين وسايل قدرت مانور داشته باشند .

 ج) حتي الامکان درايجاد مسيرهاي طولاني که به بن بست منتهي مي شود ، جلوگيري گردد.

 19- جهت استقرار مسئول انبار بايستي اتاقکي شيشه اي درداخل انبار ونزديک به درب احداث گردد.

 20- هرانبار مي بايستي حداقل بايکي ازوسايل ارتباطي وتلفن بي سيم باقسمتهاي مختلف خارج انبار درارتباط باشد .

 21- ساختمان انبار بايد مجهزبه الکترود برق گير (صاعقه گير) استاندارد باشد.

 22-  سيستم برق ساني درانبار بايستي دقيقاٌ منطبق با استانداردهاي ايمني بوده وايجاد هرگونه تغيير دروضعيت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبي مسئولين فني وايمني خواهد بود.

 23- استفاده ازوسايل گرمازاي برقي درمحوطه انبارممنوع وبراي اين کاربايدازسيستم گرمايش بسته (شوفاژ ياکوئل) استفاده نمود.

 24- براي تامين روشنايي مصنوعي انباربايستي حتي الامکان ازلامپهاي سقفي (چسبيده به سقف) استفاده شود. ارتفاع اين لامپهاي آويزان ازسقف بايد حداقل يک متر ازبالاترين سطح رديف کالاهاوموادموجود در قفسه بالاتر باشد.

25- هرانباربايستي مجهزبه سيستم هواکش مجهزبه حفاظ کرکره اي باشد.

 26- درجه حرارت ورطوبت انباربايدبطور مرتب چک شود.

 27- تابلوهاي برق بايستي ازانبار خارج ودرجاي ايمن قراربگيرد.

28- جاهايي که سيستم اطفاء حريق مي باشد بايدبه رنگ قرمز معين شود .

29- کالاهاي نامتجانس از يکديگر تفکيک شوند.

30- کليه کالاها بايستي کدبندي ومشخصات کالاروي آن برچسب شده باشد.

 31- انبارهاييکه عرض آنها کمتراز20متراست عرض راهرو داخل انبار نبايداز5/1مترکمترباشد. انبارهاييکه عرض آنها از20متر بيشتر باشد ،عرض راهرو کمتراز2متر نبايد باشد. وچنانچه به وسايل مکانيکي يا موتوري حمل ونقل مجهز باشد راهروي متناسب باعبور وسايل مذبور منظور خواهد شد.

راهروي طولي بايد تاانتها انبارخالي ازکالا بوده ورنگ سفيد ازدوطرف خط کشي ومشخص شده باشد.

32- نکات زير بايد درمورد انبار کالا رعايت گردد :

 الف) انبارها بايدباتوجه به امکانات محل مجهزبه وسايل ارتباطي کافي باشند.

مقامات مربوطه هم بايد دربرقراري وسايل ارتباطي انبارها تسريع نمايند وتسهيلات لازم را فرافم آورند.

 ب) وسايل موتوري مخصوص رفت وامد درداخل انبارها بايدهرکدام مجهزبه يک دستگاه کپسول آتش نشاني نوع مناسب باشد.

 ج) کپسولهاي آتش نشاني بايددرنقاطي قرارداده شوندکه ازحرارت ونوروبرف وباران مصون باشند.

 د)قرار دادن هر گونه کالا واجناس در مقابل تجهيزات اعلام واطفاء حريق ممنوع است و تجهيزات بايد قابل روئيت و دسترسي به آن آسان باشد.

 ه) درهرانبار بايد حداقل يک دستگاه جعبه کمکهاي اوليه بهداشتي تعبيه وبراي مواقع اضطراري آماده ونگهداري شود.

 و) شماره تلفن هاي آتش نشاني باخط درشت وخوانا درکنار کليه تلفن هاي داخل انبارنصب گردد.

ي) دراطراف باراندازها به منظورکنترل شبانه بايد روشنايي مناسبي پيش بيني شود.

33- کليه کارکنان انبارها بايد تعليمات مربوط به حفاظت ايمني وطرز کارباوسايل اوليه آتش نشاني رافراگيرندوسرپرست آتش نشاني مکلف است ترتيب آموزش کارکنان رابدهد.

34- بين سقف انبارومرتفعترين نقطه کالاي چيده شده فاصله زيربايد موجود باشد:

 الف)اگر ارتفاع کالاي چيده شده از50/4 متر بيشتر باشد فاصله تاسقف حداقل 5/1متر خواهد بود.

ب) اگر ارتفاع کالاي چيده شده بين60/2تا50/4متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1متر خواهد بود.

ج) اگر ارتفاع کالاي چيده شده کمتر از60/2متر باشد فاصله تاسقف حداقل 40سانتيمترخواهد بود.

 35- درانبارهاييکه عرض آنهاکمتراز35متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هرقسمت کالا250مترمربع وفاصله آن باقسمت ديگر1متر خواهدبود.

وچنانچه عرض انبار از35متربيشترباشدحداکثر سطح اشغال شده موقت کالا 100مترمربع وفاصله آن با قسمت ديگر حداقل 2متر خواهدبود.

 36- آتش زدن چوب وتخته وکاغذهاي باطله ونظايرآنهادرداخل انبارها مطلقاٌ ممنوع است.

 37- همه روزه مقارن باتعطيل انبار بايدتمام محوطه انبارها ازنظرايمني بوسيله مسئول انبار دقيقاٌ بازديد ونتيجه دردفتر مخصوص ثبت شود.

 38- استعمال دخانيات درمحوطه داخل وخارج انبار مطلقاٌ ممنوع وبه تعداد کافي علائم استعمال دخانيات ممنوع است بايد نصب شود.

39- درصورتيکه کف انبار هافاقد شيب وآبرو باشد به منظور انجام امور نظافت  بايد کالا حداقل  5سانتيمتر باسطح زمين فاصله داشته باشد.

 40- فاصله بين انبارهاي محصور وسقف باديوارهاي مجاور ازهرچهارطرف نبايد از6مترکمتر باشدواين فاصله بايدازهرنوع کالاخالي نگهداري شود وبه نحويکه اتومبيل هاي آتش نشاني بتوانند درانباربه سهولت دور بزنند.

 41- علاوه بررعايت مقررات عمومي انبارها بايد مجهزبه لوله کشي آب مناسب بافشارکافي وجعبه اتش نشاني باتجهيزات کامل باشند.

42- نصب دستگاههاي اعلام واطفاء حريق باتوجه به نوع و جنس کالادرانبارهااجباري است.

 43- اخذ مجوزازواحد آتش نشاني وايمني جهت هرگونه عمليات فني(جوشکاري وبرشکاري و...) به منظور پيش گيري ازحوادث احتمالي الزامي است.

44- انبارهاي مواد شيميايي ودارويي ومايعات قابل اشتعال مي بايستي دريک طبقه احداث ونسبت هر100مترمربع مجهزبه 2دستگاه کپسول پودروگاز12کيلويي ويک دستگاه کپسول پودروگاز50کيلويي باشدوهمچنين به نسبت حجم انبارها تعداد سطل مخصوص آتش نشاني دربازمحتوي ماسه خشک الک شده درمحل هاي مناسب گذاشته شود .(محاسبات طبق استاندارد NFPA)

 45- درمورد انبارها موارد ذيل هم بايد رعايت شود:

 - تعبيه دريچه هواکش مناسب دربالاي هرپارتي کالا که از 30مترمربع تجاوزنخواهد کرد، درسقف انباربه منظور خروج دوددرصورت بروز حريق.

 - نصب شيشه هاي مات يازنگ زده دردريچه هاي نورگير انبار.

 - نصب توري سيمي درجلوي تمام پنجره هامخصوصاٌ آنهايي که به خارج ازانبار باز               توصيه هاي مهم در طراحي آسانسور :

1.      ورودي آسانسورها « دربهاي طبقات » بايد همسطح با کف طبقات باشد.

2.      ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفيت آسانسور تعيين مي شود و لذا پس از انتخاب آسانسور اندازه هاي  شاقول شده مورد نياز آسانسورها توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن بايد چاهکها ساخته شود . فقط در زماني که چاهک قبلاً ساخته شده است بايد شرايطي فراهم شود تا نصاب آسانسور با اندازه گيري دقيق نقشه هاي اجرائي را بر اساس شرايط موجود طراحي نمايد .

3.      در داخل چاهک آسانسورها هيچگونه کانال ـ لوله آب ـ لوله فاضلاب ـ کابل برق نبايد وجود داشته باشد .

4.      ديوار چاهکها بايد کاملاً صاف و از مواد غير آتش زا و بدون هيچگونه حفره و روزنه اي باشد . ديوار چاهکها نبايد گرد و غبار ساز باشد.

5.      کليه آرماتورهاي زائد موجود بر سطح ديواره چاهکها، بايد جمع آوري و پاکسازي گردد.

6.       همزمان با اجراي آرماتوربندي و بتون ريزي ديوارهاي چاهک آسانسور پيش بيني و استقرار پليت هاي مربوط به نصب دربهاي طبقات در چهارگوشه ورودي به چاهکها طبق نقشه اجرائي نصاب آسانسور اجرا گردد .

7.      در چاهکهاي دوبله بين دو چاهک جهت جداسازي، بايد يک عدد تيرآهن نمره 20 « NP20 » با فاصله 2 متر از هم، در سرتاسر چاهک آسانسور نصب گردد .تيرآهن اول در کف با فاصله 50 سانتي متر و تيرآهن آخر در زير سقف با فاصله 50 سانتي متر بايد نصب گردد .

8.      طريقه اجراي تيرآهن 20 « NP20 » در چاهکهائي که نوار « پليت سرتاسري » موجود است به طريقه شکل فوق انجام مي گردد .

9.      در صورت عدم اجراي لغازهاي سمت درب طبقات آسانسور ، از تيرآهن 20 « NP20 » جهت ستون وسط استفاده مي شود.

10.  در چاهکهائي که لغاز کنار دربهاي طبقات اجرا گرديده است، نحوه استقرار تيرآهن 20 « NP20 » با استفاده از پليت « 300 * 300 * 15 » و زير سري از نبشي « L10 » مي باشد .

11.  کليه آهن آلات داخل چاه بايد به وسيله ضدزنگ پوشيده شود .

12.  در صورتيکه در چاهکهاي بتوني آسانسور ، نوار فلزي « پليت سرتاسري » در ديوارها تعبيه نشده باشد ، براي اجراي آهن کشي جهت نصب براکتهاي ريل کابين و ريل وزنه بايد با استفاده از رول بلت و نصب پليت اقدام شود.

13.  مشخصات محل استقرار پليت ها و اندازه آنها توسط شرکت نصاب آسانسور بايد ارائه گردد .

14.  فواصل عمودي اين پليت ها نسبت به هم نبايد بيش از 2 متر باشد.

15.  فاصله اولين پليت ها از کف چاهک بايد 50 سانتي متر باشد .

16.  فاصله آخرين پليت ها تا زير سقف بايد 50 سانتي متر باشد .

17.  اگر ديوارهاي چاهک با استفاده از آجر يا بلوک سيماني اجرا گرديده است اجراي آهن کشي طبق نقشه هاي اجرائي شرکت نصاب آسانسور بايد انجام پذيرد .

18.  در مواقعي که ديوارهاي چاهک با استفاده از آجر يا بلوک سيماني اجرا گرديده باشد، معمولاً در چهار گوشه کف چاهک آسانسور با تعبيه پليت و نصب چهار ستون از نبشي نمره 100 mm يا 12 mm و يا ناوداني و نصب کلافهاي افقي با فواصل دو متر نسبت به يکديگر اسکلت آهن کشي انجام مي شود.

19.  محل نصب براکت هاي ريل کابين و براکت ريل وزنه در زمان اجراي ديوارکشي بايد با ايجاد محفظه و طبق نقشه هاي اجرائي شرکت نصاب آسانسور تعبيه گردد.

20.  پس از اتمام آهن کشي و قبل از اجراي ديوارچيني کليه آهن آلات بايد به وسيله ضدزنگ پوشيده گردد.

21.  محل استقرار ريل هاي کابين و ريل هاي وزنه در داخل چاهک به صورت دقيق مشخص شود و بر اساس تيرآهن هاي جدا کننده در چاهکهاي دوبله و در چاهکهاي انفرادي طبق فواصل تعيين شده تيرآهن هاي 20 پليت گذاري شود. البته نصب اين پليت ها به دو صورت زير امکانپذير است :

22.  الف - قبل از بتون ريزي با آرماتورها نصب گردد .

23.  ب- بعد از بتون ريزي با استفاده از رول بلت و سوراخکاري پليت ها نصب گردد که به دليل قطع شدن يا آسيب ديدن آرماتورها اين شيوه مشکلات فني خود را به همراه دارد.

24.  يوار و لغاز طرفين دربها به گونه اي طراحي شود که امکان اجراي آنها پس از نصب درب آسانسورها امکانپذير باشد و لذا لغازها هرگز بصورت بتون آرمه اجرا نگردد .البته چنانچه چاهک در گذشته طراحي و ساخته شده است ، شرکت فروشنده آسانسور بايد با توجه به وضعيت موجود نقشه هاي اجرائي آسانسور را تهيه و اجرا نمايد .

25.  در زمان اجراي لغاز طرفين دربهاي طبقات بر اساس نوع و جهت باز شدن درب طبقه محل نصب شستي احضار طبقات با در نظر گرفتن نصب لوله خرطومي فلزي « حداقل به قطر 20 mm » جهت کابل کشي شستي احضار تعبيه گردد .تعبيه اين حفره به دو صورت مي باشد :

26.  الف ـ آسانسورهاي تکي ـ حفره اي به ابعاد 305 * 60 * 45 mm

27.  ب ـ آسانسورهاي دوبله ـ حفره اي به ابعاد 305 * 115 * 45 mm

28.  ج ـ ارتفاع مورد نياز از آکس حفره تا کف سنگ شده طبقه بايد 120 cm باشد.

29.  هـ ـ لوله خرطومي به قطر 20 mm از قسمت بالاي حفره تا پشت ديوار از طرف داخل چاهک نصب گردد.

30.  نکته : ابعاد مذکور بر اساس استاندارد ايران شيندلر مي باشد و با توجه به تنوع شستي هاي احضار تغيير ابعاد حفره ها وجود دارد .

31.    ضمناً چنانچه از نمراتور و جهت نماي جداگانه که معمولاً در بالاي دربها نصب مي گردد استفاده مي شود پيش بيني حفره مربوطه بايد طبق نقشه شرکت نصاب آسانسور بعمل آيد.   محل ايجاد حفره شستي احضار طبقه درآسانسور تکي
#shopContainerBox{width:450px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstShop img{border:0;} .lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:White;} .prod-img img{width:100px;height:110px;} .buylink{margin-top:4px;} .buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;} .buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;} .clear{clear:both;}


پرداختن به موضوعات مختلف در این سایت چگونه است ؟

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 196
بازدید دیروز : 359
بازدید هفته : 555
بازدید ماه : 9256
بازدید کل : 166704
تعداد مطالب : 1531
تعداد نظرات : 48
تعداد آنلاین : 2

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 58 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اكنون به نزدیك به 7 برابر رسیده استi

دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
اخلاق پیامبر اسلام

ضرورت شناخت ابعاد گوناگون زندگی سراسر افتخار ان شخصیت بزرگ اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که شناخت مقدمه عمل است پس باید با سیره و اخلاق و رفتار و گفتار ان ختم رسولان و افضل پیامبران اشنا گردیم

دانلود اخلاق پیامبر اسلام
بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده

بیمه یكی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی كشور می باشد

دانلود بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده
تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند

دانلود تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89
هوش هیجانی

نخستین بار دانشمندی به نام سالوی در سال 1990 اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت، درک احساسات، هم دردی با دیگران و نیز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد
هوش هیجانی EQ موضوعی است که در آن به توانایی تشخیص و توصیف هیجانات همچنین مدیریت بر هیجانات می پردازند

دانلود هوش هیجانی
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند

دانلود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی
بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون واتسون دو جنسی با تابع خانوادة زیر جمعی و احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است

مدلی از فرآیند شاخه ای دو جنسی مفروض است به طوری كه توزیع زاد و ولد به اندازه جمعیت بستگی دارد همچنین حالت خاص را در نظر می گیریم كه در آن نرخ رشد جمعیت (میانگین توزیع زاد و ولد)، وقتی به میل می ك

دانلود بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی
20 پروژه آماده تری دی مکس

مجموعه ای بی نظیر از بیست پروژه اماده تری دی مکس بدون نیاز به پلاگین

دانلود 20 پروژه آماده تری دی مکس
آموزش کسب درآمد

اگر حتی روزی یک ساعت وقت فراغت دارید آن را به پول تبدیل کنید

دانلود آموزش کسب درآمد
گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

هدف از انجام آزمایش مركز برش ، تعیین مركز برش ناودانی و مقایسه آن با رابطه مركز برش است
این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

دانلود گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 58 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اكنون به نزدیك به 7 برابر رسیده استi

دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
اخلاق پیامبر اسلام

ضرورت شناخت ابعاد گوناگون زندگی سراسر افتخار ان شخصیت بزرگ اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که شناخت مقدمه عمل است پس باید با سیره و اخلاق و رفتار و گفتار ان ختم رسولان و افضل پیامبران اشنا گردیم

دانلود اخلاق پیامبر اسلام
بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده

بیمه یكی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی كشور می باشد

دانلود بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده
تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند

دانلود تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89
هوش هیجانی

نخستین بار دانشمندی به نام سالوی در سال 1990 اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت، درک احساسات، هم دردی با دیگران و نیز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد
هوش هیجانی EQ موضوعی است که در آن به توانایی تشخیص و توصیف هیجانات همچنین مدیریت بر هیجانات می پردازند

دانلود هوش هیجانی
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند

دانلود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی
بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون واتسون دو جنسی با تابع خانوادة زیر جمعی و احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است

مدلی از فرآیند شاخه ای دو جنسی مفروض است به طوری كه توزیع زاد و ولد به اندازه جمعیت بستگی دارد همچنین حالت خاص را در نظر می گیریم كه در آن نرخ رشد جمعیت (میانگین توزیع زاد و ولد)، وقتی به میل می ك

دانلود بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی
20 پروژه آماده تری دی مکس

مجموعه ای بی نظیر از بیست پروژه اماده تری دی مکس بدون نیاز به پلاگین

دانلود 20 پروژه آماده تری دی مکس
آموزش کسب درآمد

اگر حتی روزی یک ساعت وقت فراغت دارید آن را به پول تبدیل کنید

دانلود آموزش کسب درآمد
گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

هدف از انجام آزمایش مركز برش ، تعیین مركز برش ناودانی و مقایسه آن با رابطه مركز برش است
این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

دانلود گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )
بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 58 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اكنون به نزدیك به 7 برابر رسیده استi

دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
اخلاق پیامبر اسلام

ضرورت شناخت ابعاد گوناگون زندگی سراسر افتخار ان شخصیت بزرگ اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که شناخت مقدمه عمل است پس باید با سیره و اخلاق و رفتار و گفتار ان ختم رسولان و افضل پیامبران اشنا گردیم

دانلود اخلاق پیامبر اسلام
بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده

بیمه یكی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی كشور می باشد

دانلود بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده
تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند

دانلود تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89
هوش هیجانی

نخستین بار دانشمندی به نام سالوی در سال 1990 اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت، درک احساسات، هم دردی با دیگران و نیز اداره مطلوب خلق و ضوبه کار برد
هوش هیجانی EQ موضوعی است که در آن به توانایی تشخیص و توصیف هیجانات همچنین مدیریت بر هیجانات می پردازند

دانلود هوش هیجانی
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند

دانلود ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی
بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون واتسون دو جنسی با تابع خانوادة زیر جمعی و احتمالات انقراض در چنین فرآیندهایی است

مدلی از فرآیند شاخه ای دو جنسی مفروض است به طوری كه توزیع زاد و ولد به اندازه جمعیت بستگی دارد همچنین حالت خاص را در نظر می گیریم كه در آن نرخ رشد جمعیت (میانگین توزیع زاد و ولد)، وقتی به میل می ك

دانلود بررسی خصوصیات اصلی و رفتار فرآیندهای شاخه ای گالتون- واتسون دو جنسی
20 پروژه آماده تری دی مکس

مجموعه ای بی نظیر از بیست پروژه اماده تری دی مکس بدون نیاز به پلاگین

دانلود 20 پروژه آماده تری دی مکس
آموزش کسب درآمد

اگر حتی روزی یک ساعت وقت فراغت دارید آن را به پول تبدیل کنید

دانلود آموزش کسب درآمد
گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

هدف از انجام آزمایش مركز برش ، تعیین مركز برش ناودانی و مقایسه آن با رابطه مركز برش است
این گزارش کار با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

دانلود گزارش کار آزمایش مركز برش ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

RSS

Powered By
loxblog.Com