پرداختن به موضوعات مختلف در این سایت چگونه است ؟

باعث جذابیت بیشتر است
2نفر=40%
----------------------------------------------
می تواند مفید باشد
0نفر=0%
----------------------------------------------
از کیفیت سایت می کاهد
3نفر=60%
----------------------------------------------